Zoznam funkcií modulov

Základný modul

Všetci používatelia:

 • Zmena hesla pre vstup do aplikácie
 • Náhľad na svoje osobné údaje
 • Úprava základných kontaktných informácií
 • Zmena vlastnej fotografie
 • Náhľad na tímovú štruktúru
 • Interný telefónny zoznam
 • Zmena jazyka aplikácie (čeština, slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština)
 • Prepojenie s Google kalendárom
 • Náhľad na osobný audit log
 • Prístup k online nápovede, živej podpore a knowledgebase
 • Nastavenie poradia stĺpcov v prehľadoch, filtroch, zoraďovanie
 • Uloženie a následné zobrazenie vlastných pohľadov na reporty

Manažér:

 • Náhľad na osobné údaje svojich podriadených

Administrátor:

 • Nastavenie detailov spoločnosti
 • Nastavenie aktívnych modulov
 • Nastavenie viditeľnosti modulov pre všetkých používateľov
 • Správa používateľov vrátane rozšírených osobných údajov
 • Správa používateľských rolí
 • Správa tímov v org charte
 • Správa viditeľnosti modulov pre jednotlivých používateľov
 • Správa a priradenie globálnych štítkov
 • Správa a priradenie vlastných polí pre používateľov a tímy
 • Nastavenie fakturácie platobnej karty
 • Náhľad a stiahnutie faktúr vo formáte PDF
 • Náhľad na audit log celej spoločnosti
 • Náhľad na kontrolnú obrazovku, ktorá kontroluje správnosť nastavení aplikácie

Absencie a pracovná doba

Všetci používatelia:

 • Dashboard absencií a pracovnej doby so základnými informáciami
 • Náhľad zostatkov absencií (sviatky, sick day atď.)
 • Nahľad na naplánované udalosti absencie v kalendári
 • Vloženie udalostí absencií cez webové a mobilné kalendáre
 • Vloženie poznámky k udalosti
 • Vloženie komentárov a "likov" k udalostiam vrámci detailu udalosti absencie
 • Označenie konkrétnych používateľov v komentári, ktorí následne obdžia notifikáciu
 • Vkladanie príloh k udalostiam
 • Mobilné, in-app a e-mailové notifikácie o schválení udalosti nadriadeným
 • Reporty všetkých udalostí a súhrnné reporty absencií
 • Report Kalendár pracovnej doby pre náhľad na fond pracovnej a odpracovanej doby

Manažér:

 • Náhľad na plánované udalosti absencie podriadených v kalendári
 • Schvaľovanie absencií podriadených prostredníctvom notifikácií, dashboardu, kalendára
 • Schválenie prostredníctvom vyhradenej obrazovky s možnosťou filtrovania udalostí
 • Rýchle schválenie všetkých čakajúcich udalostí jedným kliknutím
 • Komentáre k udalostiam vašich podriadených
 • Nahľad na reporty vašich podriadených s exportom do Excelu

Administrátor:

 • Konfigurácia dostupných udalostí formou číselníkov
 • Vytvorenie číselníkov udalostí absencie a pracovnej doby s možnosťou používať preddefinované šablóny
 • Definovanie vlastných jazykových prekladov názvov udalostí
 • Konfigurácia pracovnej doby všetkých používateľov
 • Možnosť povoliť, aby vybrané udalosti čerpali vybraní používatelia
 • Nastavenie zostatkov a jednotlivých fondov pre všetkých používateľov
 • Rýchle hromadné nastavenie zostatkov, fondov a povolení na čerpanie
 • Generovanie reportov všetkých čerpaných udalostí
 • Generovanie reportu zostatkov a súhrnu čerpania absencií
 • Generovanie kalendárneho reportu pracovnej doby
 • Generovanie Výkazu pracovnej doby
 • Export reportov do CSV, XML, XLS 

Dochádzka

Všetci používatelia:

 • Interaktívny kalendár dochádzky
 • Integrovaný kalendár dochádzky (dochádzka, absencie, pracovná doba a iné zdroje)
 • Zadávanie udalostí dochádzky - príchodu / odchodu / odchodu na pracovnú pochôdzku
 • Zadanie udalosti dochádzky cez mobilný telefón
 • Zadanie udalosti dochádzky prostredníctvom webovej aplikácie
 • Zadanie udalosti dochádzky prostredníctvom terminálu a karty alebo čipu
 • Doplnenie chýbajúceho odchodu z predchádzajúceho pracovných dňa
 • Vloženie poznámky k udalosti
 • Komentár k udalostiam (poznámka, vysvetlenie atď.)
 • Vloženie prílohy k udalostiam (napr. lekárske osvedčenie)
 • Generovanie tokenu pre dochádzku generovanú na základe aktivity na sieti
 • Náhľad odpracovanej doby za dnešný deň a aktuálny mesiac
 • Náhľad odpracovanej doby za posledných 6 mesiacov v grafe
 • Náhľad reportu - jednotlivé udalosti
 • Náhľad reportu - zhrnutie odpracovanej doby, porovnanie s fondom pracovnej doby
 • Náhľad reportu - kalendár odpracovanej doby, porovnanie s fondom pracovnej doby

Manažér:

 • Náhľad na interaktívny kalendár a integrovaný kalendár svojích podriadených
 • Pridanie komentára k udalosti (napr. odpovedanie na ospravedlnenku podriadeného)
 • Pridanie prílohy k udalosti
 • Úprava začiatku a konca udalosti dochádzky svojich podriadených
 • Uzavretie segmentu dochádzky podriadeného, keď nezadal odchod
 • Nahľad na reporty vašich podriadených s exportom do Excelu

Administrátor:

 • Skrytie modulu vybraným používateľom
 • Úprava udalostí dochádzky všetkých používateľov
 • Vytváranie nových číselníkov udalostí dochádzky pre vlastnú kategorizáciu typu odchodu
 • Definícia vlastných farieb udalostí, ktoré sa premietnu do kalendárov a akčných tlačítok
 • Definovanie vlastných jazykových prekladov názvov udalostí
 • Generovanie reportu udalostí dochádzky
 • Generovanie reportu súhrnu dochádzky vrátanie porovnania s fondom pracovnej doby
 • Generovanie kalendárneho reportu dochádzky 
 • Export reportov do CSV, XML, XLS 

Aktivity (predtým Plánovanie)

Všetci používatelia:

 • Interaktívny kalendár aktivít
 • Integrovaný kalendár aktivít (dochádzka, neprítomnosť, pracovná doba a iné zdroje)
 • Zadanie aktivity prostredníctvom mobilného telefónu
 • Zadanie aktivity prostredníctvom webovej aplikácie
 • Rýchle spustenie sledovania aktivity pomocou time trackingu
 • Ukončenie time trackingu
 • Kategorizácia aktivity merania time trackingom
 • Zmena začiatku a konca aktivity potiahnutím v kalendári
 • Vloženie poznámky k aktivitám
 • Vloženie komentárov k aktivite (protokol, dokumentácia, odkaz,..)
 • Vloženie prílohy k aktivitám
 • Náhľad na plánované aktivity nadchádzajúcich dní v dashboarde
 • Náhľad odpracovanej doby za posledných 6 mesiacov v grafe
 • Náhľad reportu - jednotlivé aktivity
 • Náhľad reportu - zhrnutie aktivít, porovnanie s fondom pracovnej doby
 • Náhľad reportu - kalendár aktivít, porovnanie s fondom pracovnej doby

Manažér:

 • Náhľad na interaktívny kalendár a integrovaný kalendár svojích podriadených
 • Pridanie komentára k aktivite
 • Pridanie prílohy k aktivite
 • Nahľad na reporty vašich podriadených s exportom do Excelu

Administrátor:

 • Skrytie modulu vybraným používateľom
 • Skrytie time trackingu pre celú spoločnosť
 • Úprava aktivít všetkých používateľov
 • Vytváranie nových číselníkov aktivít
 • Nastavenie číselníku aktivity pre time tracking - nepovolený time tracking, povolený time tracking, vyžadovaný time tracking
 • Správa kategórií aktivít meraných time trackingom
 • Povolenie čerpania aktivít vybraným používateľom
 • Nastavenie hodinovej fakturačnej ceny pre každú aktivitu
 • Nastavenie hodinovej nákladovej ceny pre každú aktivitu
 • Definícia vlastných farieb aktivít, ktoré sa premietnu do kalendárov a akčných tlačítok
 • Definovanie vlastných jazykových prekladov názvov aktivít
 • Generovanie reportu aktivít
 • Generovanie reportu súhrnu aktivít vrátanie porovnania s fondom pracovnej doby
 • Generovanie kalendárneho reportu aktivít 
 • Export reportov do CSV, XML, XLS 

Dokumenty

Administrátor

 • Skrytie modulu vybraným používateľom
 • Delegovanie roly Správcu dokumentov
 • Vloženie verejného dokumentu prístupného celej firme
 • Vloženie súkromného dokumentu pre vybraného užívateľa
 • Odoslanie pripomenutia žiadosti o podpisu dokumentu
 • Náhľad na stav podpísania dokumentu
 • Náhľad na užívateľov od ktorých je vyžadovaný podpis dokumentu
 • Založenie podpisového workflow, nastavenie užívateľov, od ktorých sa vyžaduje podpis
 • Povolenie/zakázanie vkladania podpisových workflow všetkými užívateľmi
 • Archivácia dokumentu a workflow
 • Odstránenie dokumentu z archívu
 • Odstránenie workflow z archívu
 • Povolenie podpisovania dokumentov digitálnym podpisom pre celú firmu
 • Náhľad na audit log všetkých dokumentov a workflow

Zamestnanec

 • Prístup ku všetkým verejným dokumentom
 • Prístup k súkromným dokumentom
 • Potvrdenie prečítania verejného a súkromného dokumentu
 • Podpísanie dokumentu vrámci podpisového workflow
 • Podpísanie dokumentu digitálnym podpisom
 • Rýchly náhľad na dokumenty vo formáte PDF
 • Stiahnutie všetkých prístupných dokumentov vo formáte PDF

Pomôcky

Administrátor

 • Skrytie modulu vybraným používateľom
 • Priradenie roly Správcu pomôcok vybraným užívateľom
 • Vytváranie, editácia a správa pomôcok
 • Import pomôcok z Excelu
 • Vytvorenie a správa vlastných polí pomôcok
 • Priradenie pomôcky užívateľovi
 • Náhľad na všetky pomôcky a stav ich prevzatia
 • Pripomienka prevzatia pomôcky užívateľovi
 • Náhľad na audit log všetkých pomôcok

Zamestnanec

 • Náhľad na pridelené pomôcky
 • Prijatie / odmietnutie prevziatia pomôcky - z e-mailovej notifikácie, dashboardu a sekcie Pomôcky

Textový chat

Všetci používatelia:

 • Textový chat v reálnom čase s ostatnými užívateľmi zo spoločnosti
 • Náhľad online / offline stavu ostatných užívateľov
 • Náhľad na detail užívateľa v okne chatu
 • Spustenie videohovoru z okna chatu (pri zapnutom module Video conferencing)
 • Odoslanie e-mailu z okna chatu užívateľovi, ktorý je offline

Administrátor:

 • Povolenie / zakázanie chatu pre celú spoločnosť

Videokonferencie

Všetci používatelia:

 • Bezpečné videohovory vysokej kvality so zdieľaním obrazovky
 • Zobrazenie miestností a užívateľov, ktorí sú prítomní
 • Vytváranie dočasných verejných miestností pre komunikáciu s ľudmi, ktorí nemajú užívateľský účet v aplikácii
 • Vytvorenie súkromných miestností pre vybraných užívateľov

Administrátor:

 • Vytváranie, správa a odstraňovanie konferenčných miestností v rámci celej spoločnosti
 • Povolenie / zakázanie modulu pre celú spoločnosť

Vyskúšajte si Sloneeka ešte dnes!

Naplánovať demo
Za polhodinu bude ☀️ jasné, či je Sloneek pre Vašu firmu vhodný 👍🏼
Registrovať zadarmo
Otestujte si Sloneeka 14 dní bez záväzkov a úplne zadarmo.